Menu Sluiten

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtnemer: Studio Klunder, een van rechtswege opgerichte eenmanszaak, die zich ten doel stelt het redigeren en schrijven van diverse soorten teksten op freelance basis in opdracht van een Klant. Opdrachtnemer staat hierbij niet in een gezagsverhouding tot de Klant.
 2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikmaakt van de Diensten van Opdrachtnemer en deze de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in lid 4.
 3. Diensten: alle door Opdrachtnemer, en/of door hem ingeschakelde derden, aan Klant geleverde producten en diensten, inhoudende het redigeren en schrijven van diverse soorten teksten, alsmede alle andere door Opdrachtnemer ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant worden verricht.
 4. Overeenkomst: de rechtsbetrekking tussen Opdrachtnemer en Klant, een en ander in meest ruime zin.

Artikel 2. Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Klant en Opdrachtnemer gesloten Overeenkomsten waarbij Opdrachtnemer Diensten of producten aanbiedt of levert.
 2. Deze Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten en vervolgopdrachten van de Klant.
 3. Afwijkingen van deze Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk met Opdrachtnemer zijn overeengekomen door de Klant.
 4. Toepasselijkheid van de voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. Elk aanbod van Opdrachtnemer is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
 2. Indien er sprake is van een tekstuele opdracht, komt een Overeenkomst tot stand als de Klant mondeling, schriftelijk of per e-mail akkoord gaat met de opdracht en Opdrachtnemer mondeling of per e-mail de opdracht bevestigt. Het is mogelijk dat Opdrachtnemer de opdracht zowel mondeling als schriftelijk bevestigt.

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Opdrachtnemer zal zich naar beste kunnen inspannen de Diensten met zorg uit te voeren overeenkomstig de met Klant schriftelijk vastgelegde Overeenkomst en bijbehorende afspraken.
 2. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen.
 4. De Klant draagt er zorg voor dat Opdrachtnemer zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Klant zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
 5. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant Opdrachtnemer hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
 6. De Overeenkomst eindigt van rechtswege wanneer de Diensten zijn afgerond.

Artikel 5. Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Opdrachtnemer en Klant tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
 2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.
 3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Opdrachtnemer op en is voor de Klant geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Klant zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 6. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Opdrachtnemer goede grond heeft te vrezen dat de Klant in die verplichtingen zal tekortschieten.
 2. Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. Indien Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 4. In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Klant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Opdrachtnemer vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de bestelling of Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Opdrachtnemer op de Klant zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 5. Indien de voortgang in de uitvoering of de levering van de Dienst door verzuim van de Klant of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, kan door Opdrachtnemer het volledig overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht, waaronder begrepen de reeds gemaakte kosten van voor deze Dienst bestemde materialen onverminderd zijn recht verdere kosten, schade en interessen te vorderen.

Artikel 7. Annulering

Annulering van de Overeenkomst na ontvangst van een mondelinge of schriftelijke bevestiging door Opdrachtnemer is niet mogelijk.

Artikel 8. Kosten, honorering en betaling

 1. Wijzigingen van prijzen van materialen en/of halffabricaten benodigd voor de Dienst, welke intreden na totstandkoming van de Overeenkomst, kunnen aan de Klant worden doorberekend. Onder prijswijzigingen worden inbegrepen verandering van lonen en sociale lasten.
 2. Alle offertes zijn veertien dagen geldig, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 3. Voor opdrachten welke een lange bewerkingstijd vereisen, kan een deelbetaling worden verlangd van Klant. Deze deelbetalingen kunnen vooraf worden overeengekomen of in overleg gedurende de opdracht, indien deze opdracht zich over een langere termijn uitstrekt dan vooraf ingeschat.
 4. De door Opdrachtnemer berekende tarieven zijn in euro’s en exclusief btw in geval van zakelijke Klanten en inclusief btw in geval van particuliere Klanten.
 5. Opdrachtnemer heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 6. Betaling dient bij tekstuele opdrachten achteraf te geschieden. Bij zakelijke Klanten geschiedt de betaling door facturatie met btw-vermelding en particuliere Klanten betalen middels bankoverschrijving al dan niet voorafgegaan door een betaalverzoek.
 7. Indien er sprake is van facturatie dan dient betaling door Klant te geschieden binnen veertien dagen na facturatie in de valuta die is gefactureerd, tenzij een andere termijn is overeengekomen.
 8. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Opdrachtnemer mede te delen.
 9. Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur of een betaalverzoek, dan is Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Klant is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 10. Indien Opdrachtnemer besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen of betaalverzoeken langs gerechtelijke weg te incasseren, is Klant, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 8 lid 9 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 9. Retentierecht

 1. Opdrachtnemer, die de producten van de Klant onder zich heeft, is gerechtigd die producten onder zich te houden ter voldoening van alle kosten die Opdrachtnemer besteed heeft ter uitvoering van opdrachten van diezelfde Klant, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere producten van de Klant, tenzij de Klant voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.
 2. Het recht tot retentie heeft Opdrachtnemer ook in geval de Klant in staat van faillissement komt te verkeren, bij overlijden van de Klant dan wel in geval de Klant onder curatele wordt gesteld.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid van informatie die wordt verschaft op zijn website en de schade die daaruit voortvloeit.
 2. De Klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst.
 3. De leveringstermijn als genoemd in artikel 10 lid 2 kan slechts bij benadering worden opgegeven. Ofschoon steeds getracht zal worden de leveringstermijn na te komen, is Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de aldaar genoemde termijn. Overschrijding van de termijn geeft Klant geen recht de Diensten te annuleren, of de ontvangst of betaling van de Diensten te weigeren, noch is Opdrachtnemer enige vergoeding verschuldigd jegens Klant.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 11.
 6. De Klant vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.
 7. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk wordt gehouden, zal hij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Klant opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Opdrachtnemer met betrekking tot zijn Diensten.
 8. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot het door Klant betaalde bedrag.
 9. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtnemer.
 10. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 11. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Opdrachtnemer waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Opdrachtnemer zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Opdrachtnemer of van derden, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Opdrachtnemer overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Opdrachtnemer heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 12. Vertrouwelijkheid van gegevens

Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Opdrachtnemer kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 13. Auteursrecht en intellectuele eigendom

 1. Het auteursrecht en eventuele andere (intellectuele) eigendomsrechten op de door Opdrachtnemer geproduceerde Diensten en producten berusten uitsluitend bij Opdrachtnemer.
 2. Klant verwerft het eenmalige, niet-exclusieve exploitatierecht op de Dienst, dat beperkt is tot de titel waarvoor het is gemaakt, tenzij anders is overeengekomen.
 3. Klant mag het exploitatierecht zoals genoemd in artikel 13 lid 2 niet overdragen aan derden of in (sub)licentie geven, tenzij anders is overeengekomen.
 4. Eventuele exclusieve exploitatie of digitale exploitatie dient uitdrukkelijk overeengekomen te worden met Opdrachtnemer.
 5. Hergebruik, zowel collectief als specifiek, valt niet onder het exploitatierecht van Klant en is derhalve niet toegestaan, tenzij anders is overeengekomen.
 6. Elk ander gebruik, dat niet onder artikel 13 lid 2 valt of niet is overeengekomen, is een inbreuk op het auteursrecht van Opdrachtnemer ter zake waarvan Klant schadeplichtig is.
 7. De schadevergoeding die Klant verschuldigd is voor inbreuk op het auteursrecht als bedoeld in artikel 13 lid 6 omvat het door Opdrachtnemer geleden inkomensverlies en de door Klant gemaakte winst.
 8. Klant is verplicht bij openbaarmaking van de Dienst de naam van Opdrachtnemer duidelijk te vermelden, tenzij anders is overeengekomen.
 9. Voor iedere inbreuk op de aan Opdrachtnemer toekomende persoonlijkheidsrechten als bedoeld in artikel 25 van de Auteurswet, waaronder begrepen maar niet uitsluitend het recht op naamsvermelding, is de Klant rectificatie en een schadevergoeding verschuldigd ter hoogte van de vergoeding van de opdracht.

Artikel 14. Identiteit van Studio Klunder

 1. Studio Klunder is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77172833, en is gevestigd aan Aalsterweg 291-06, 5644 RE te Eindhoven. Het btw-identificatienummer is NL003157886B02.
 2. Studio Klunder is per e-mail te bereiken via studioklunder@gmail.com, middels de website www.studioklunder.nl en telefonisch op +31 (0)6 4213 8819.

Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en zijn Klanten is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen Opdrachtnemer en zijn Klanten mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Oost-Brabant.

Artikel 16. Slotbepalingen

Deze Algemene voorwaarden staan vermeld op de website www.studioklunder.nl en zijn te allen tijde opvraagbaar per e-mail, studioklunder@gmail.com.